11 มกราคม 2562 ส่ง “โดรน” ชิงเผาเชื้อเพลิงในป่าสูง แก้หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/276921

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าทั้งในประเทศและระดับอาเซียน โดยปฏิบัติการเชิงรุกชิงเผาช่วงต้นฤดูการเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง 9 พื้นที่ทางภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ลำพูน ตาก แพร่ แม่ฮ่อง สอน พะเยา และน่าน โดยนำร่องที่แม่แจ่มใช้เทคโนโลยี 4.0 มาประยุกต์ใช้กับการชิงเผาด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เป็นครั้งแรก ซึ่งนอกจากจะช่วยจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่สูงชันที่เข้าถึงได้ยากแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา และแรงงานคนได้อีกด้วย อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าปี 2561 ว่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พบจุดความร้อน จำนวน 3,753 จุด โดยมีการดับไฟป่า จำนวน 513 ครั้ง พื้นที่เสียหายรวม 20,212 ไร่ ภาคเหนือตอนบน ตรวจพบจำนวน 2,417 จุด ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 453 จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 570 จุด ภาคกลาง จำนวน 298 จุด และภาคใต้ จำนวน 15 จุด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปี 2560 กับ ปี 2561 พบว่ามีจำนวนลดลงถึง 541 จุด จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้กรมป่าไม้จะสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแล้วยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่าอีกด้วย​